Pravilnik o naknadama troškovaP R A V I L N I K
o naknadama troškova članovima udruge

Članak 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuju se vrste i visine naknada kao i postupak njihovog ostvarivanja.
Članak 2.
Naknada se članovima Udruge «Ožujka» iz Rijeke /udaljem tekstu Udruga/, isplaćuje u slučajevima:
- kada se prikuplja materijal za izložbe i slične prigode edukativnog karaktera,
- postavljanja izložbi, determinacije, dežurstva, predavanja i slično te ako je trajanje tog posla duže od 4 /četiri/ sata u danu,
- kada predstavnik Udruge prisustvuje radu Hrvatskog mikološko – gljivarskog saveza ili drugih tijela i asocijacija van sjedišta Udruge a koje odobri Predsjedništvo Udruge.
Članak 3.
Poslove i zadatke iz članka 2. ovog Pravilnika za koje ostvaruju ili ne
ostvaruju naknadu, članovi prihvataju dobrovoljno bez obzira na organizirani ili individualni prijevoz.
Članak 4.
Članove Udruge i prijevozna sredstva koja se koriste za obavljanje za-
dataka iz članka 2. ovog Pravilnika, Udruga ne osigurava kod postojećih osiguravajućih društava, osim ako to oni sami ili osoba koja vrši organizirani prijevoz nisu učinili o vlastitom trošku.
Članak 5.
Za obavljanje poslova iz članka 2. ovog Pravilnika, članovi mogu koristiti sredstva javnog prometa / vlak autobus,brod/ ili osobni automobil.
Konkretnu odluku u svakom pojedinom slučaju donosi
Predsjedništvo Udruge.
Članak 6.
U slučajevima kada udruga organizira neku aktivnost uz korištenje zajedničkog /organiziranog/ prijevoza član nema pravo na ostvarivanje naknade.
Članak 7.
Naknada iz članka 2. ovog Pravilnika, članovima Udruge se ne isplaćuje ni u slučajevima kada se organizira izložba u sjedištu Udruge / «vlastita» izložba u Rijeci/.


Članak 8.
Naknada iz članka 2. priznaje se članu kada za prijevoz koristi sredstva javnog prometa /autobus, vlak, brod/ u visini vozne karte uz njeno predočenje.
Kada se za prijevoz koristi osobni automobil, visina naknade utvrđuje se prema udaljenosti mjesta i uvjetima na cesti i to:
- za Gorski Kotar / Mrzla Vodica, Fužine, Lič i dalje/…………….70 kuna
- za područje Šumarije Klana / Suho, Gomance i dalje/…………..70 kuna
- za područja koja su od mjesta sjedišta udruge udaljena do 20 kilometara
/izvor rijeke Rječine, Grobničkog polja, Klane, Lisca. Studena i druge desti-
nacije …………………………………………………………………40 kuna
- za područje Parka prirode «Učka» ………………………………. 50 kuna.
- za područje otoka Krk ……………………………………………. 100 kuna.
Članak 9.
Za destinacije koje nisu navedene u članku 8. ovog Pravil-
nika , naknadu određuje Predsjedništvo udruge.
Članak 10.
Naknadu iz članka 8. ovog Pravilnika članovi Udruge ostva-
ruju samo ako se u vozilu kojim se vrši prijevoz prevoze tri člana Udruge.
Članak 11.
Naknada iz članka 8. Pravilnika umanjuje se za 30% od predviđenog punog iznosa naknade, ukoliko nisu ispunjeni uvjeti iz članka 11. Pravilnika.
Članak 12.
Odredbe članka 10. i 11. ovog Pravilnika primjenjuju se isključivo pri organiziranju zajedničkih aktivnosti Udruge i kada postoje realne mogućnosti usklađivanja zajedničkog prijevoza članova.
Članak 13.
Odredbe ovog Pravilnika ne primjenjuju se na osobe koje nisu članovi Udruge a svojom aktivnošću omogućuju realizaciju Plana i Programa rada Udruge.
Naknada putnih troškova ovim osobama isplaćuje se prema ugovorima koje Udruga sklapa sa njima prije izvršenja aktivnosti.
Članak 14.
Ako u toku provedbe odredaba ovog Pravilnika dođe do znatnijih promjena u visini cijene pogonskog goriva /više od 10 % /, Predsjedništvo Udruge može mijenjati visinu naknade iz članka 8. ovog Pravilnika.

Članak 15.
Provedbu, kontrolu i tumačenje ovog Pravilnika provodi Predsjedništvo Udruge i jednom godišnje izvješćuje Skupštinu o rezultatima provođenja istog.
Članak 17.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu i primjenjuje se od 20.travnja 2009 godine.
Rijeka 20. travnja 2009 godine.
Predsjednik udruge gljivara «Ožujka» Rijeka
Predrag Grubišić, dipl.oecc.