Statut udruge gljivara Ožujka

 

Temeljem članka 18. i članka 55. stav 1. Zakona o udrugama (Narodne novine br.74/14), te članka 27. Statuta Udruge gljivara "Ožujka" od 20. travnja 2009., Skupština Udruge gljivara "Ožujka", na sjedniciodržanoj dana 23. ožujka 2015. godine u Rijeci, donijela je novi

S T A T U T

UDRUGE GLJIVARA "OŽUJKA"

I. OPDE ODREDBE

Članak 1.
Ovaj Statut Udruge gljivara "Ožujka" (u daljnjem tekstu: Udruga) sadrži odredbe o:
- nazivu i sjedištu,
- zastupanju,
- izgledu znaka i pečata,
- ciljevima i područjima djelovanja sukladno ciljevima,
- djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi,
- načinu osiguranja javnosti djelovanja,
- uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanka članstva, pravima, obvezama i odgovornosti te stegovnoj
odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova,
- tijelima Udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu
odlučivanja i trajanju mandata, te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata,
- izboru i opozivu likvidatora,
- prestanku postojanja Udruge,
- imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom,
- postupku s imovinom u slučaju prestanka Udruge,
- načinu i rješavanju sporova i sukoba interesa unutar Udruge,
- priznanjima i nagradama Udruge,
- prijelazne i završne odredbe.

Članak 2.
Puni naziv Udruge glasi: UDRUGA GLJIVARA "OŽUJKA".

Članak 3.
Udruga je dobrovoljna organizacija koja okuplja osobe zainteresirane za područja gljivarstva, mikologije,
ekologije i zaštite prirodnih vrijednosti.
Sjedište Udruge je u Rijeci, ulica Ivana Gorana Kovačida broj 12 (pri Mjesnom odboru Bulevard).
Teritorijalno Udruga djeluje na području Primorsko-goranske Županije.

Članak 4 .
Udruga ima svojstvo neprofitne pravne osobe, upisane u Registar udruga Hrvatske, s pravima i
obvezama koje proističu iz Zakona o udrugama i ovog Statuta.

Članak 5.
Udruga gljivara "Ožujka" pravni je slijednik Udruženja gljivara Rijeka, koje je osnovano 18. 09. 1985.
godine.

Članak 6.
Udrugu predstavlja i zastupa predsjednik.
Predsjednik zastupa Udrugu i:
- odgovara za zakonitost rada Udruge,
- vodi poslove Udruge sukladno odlukama Skupštine,
- odgovara za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješda,
- dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga,
- sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruge,
- obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i aktima Udruge.

Članak 7.
Znak Udruge je crtež gljive Ožujke (Hygrophorus marzuolus). Oko crteža gljive nalazi se natpis: Udruga
gljivara "Ožujka" Rijeka.
Udruga ima pečat okruglog oblika promjera 30 mm sa znakom Udruge.

Članak 8.
Odlukom Skupštine Udruge od 16. travnja 2007. godine, Udruga je stupila u Hrvatski mikološko-gljivarski savez i od tada je njegov punopravni član. Udruga u svom djelovanju prihvada i primjenjuje odredbe Statuta Hrvatskog mikološko-gljivarskog saveza.

II CILJEVI, PODRUČJA DJELOVANJA I DJELATNOSTI

Članak 9.
Područje djelovanja Udruge je zaštita okoliša i prirode.
Proučavanje gljiva doprinosi zaštiti prirodne baštine, te očuvanju posebno vrijednih prirodnih područja.

Članak 10.
Ciljevi Udruge jesu:
- promicanje ekoloških, edukativnih, znanstvenih i gospodarskih interesa u svezi s gljivarstvom i
mikologijom,
- upoznavanje i proučavanje gljiva Hrvatske, te posebno Primorsko – goranske županije,
- upoznavanje i proučavanje gljiva kao prirodnog izvora hrane,
- upoznavanje i proučavanje gljiva s ciljem zaštite od trovanja,
- upoznavanje i proučavanje uzgoja gljiva.

Članak 11.
Ciljeve iz članka 10. Udruga ostvaruje kroz:
- održavanje redovnih sastanaka s determinacijama gljiva,
- održavanje predavanja s temama iz gljivarstva, mikologije, te upoznavanja i zaštite prirode,
- održavanje izložbi gljiva u prostorijama Udruge i na području cijele Primorsko – goranske županije,
- održavanje izleta u prirodu uz terensko proučavanje gljiva,
- sudjelovanje u projektima iz područja gljivarstva, mikologije i zaštite prirode, samostalno ili zajedno s drugim udrugama, znanstvenim i društvenim institucijama, te tijelima vlasti,
- rad na bazi podataka gljiva Primorsko –goranske županije,
- sudjeluje u izradi gljivarskog glasnika,
- nabavu i korištenje stručne literature,
- omogudavanje članovima stručno osposobljavanje iz oblasti gljivarstva i mikologije, te stjecanje
specijaliziranih zvanja prema pravilima Hrvatskog mikološko-gljivarskog Saveza.

III OSIGURANJE JAVNOSTI DJELOVANJA UDRUGE

Članak 12.
Djelovanje Udruge je javno.
Udruga javnost i svoje članove o svom radu obavještava na redovnim sastancima, na sjednicama tijela Udruge, na internetskoj stranici Udruge, elektroničkom poštom, pisanim putem i preko javnih medija.

Članak 13.
Sjednice tijela Udruge otvorene su za javnost.
Javnost se samo iznimno može isključiti kad se radi o zaštiti osobnih podataka.

IV ČLANSTVO I OBLICI ORGANIZIRANJA

Članak 14.

Članstvo u Udruzi može biti redovno i počasno.

Članak 15.
Redovni član Udruge može postati svaka punoljetna fizička osoba zainteresirana za ostvarivanje ciljeva
Udruge kroz njene djelatnosti.
Počasnim članom Udruge može postati osoba koja ima izuzetne zasluge na području ostvarivanja i
promicanja ciljeva Udruge. Počasnog člana Udruge proglašava Skupština na prijedlog Predsjedništva.

Članak 16.
Članovi Udruge imaju iskaznice Udruge i Hrvatskog mikološko-gljivarskog saveza.

Članak 17.
Redovni punoljetni članovi Udruge imaju sljededa prava i obveze:
- da sudjeluju u radu Udruge,
- da se pridržavaju odredaba ovog Statuta i drugih opdih akata Udruge,
- da biraju i budu birani u tijela Udruge,
- da čuvaju ugled Udruge,
- da koriste članske pogodnosti koje im pruža članstvo u Udruzi,
- da pladaju članarinu,
- da budu obaviješteni o radu Udruge.

Članak 18.
Članstvo u Udruzi prestaje:
- nepladanjem članarine za prošlu i tekudu kalendarsku godinu,
- isključivanjem zbog nepridržavanja odredbi Statuta i drugih akata Udruge,
- po vlastitoj volji člana,
- smrdu člana.
Na odluku o isključenju, član ima pravo podnijeti žalbu Skupštini, čija je odluka konačna.

Članak 19.
Stegovna odgovornost člana postoji ako član grubo naruši ugled Udruge. O stegovnoj odgovornosti člana odlučuje Predsjedništvo .

Članak 20.
Udruga vodi popis svojih članova, u njeno ime popis vodi tajnik Udruge. Popis članova vodi se
elektronički ili u pisanom obliku.
Popis članova sadrži podatke o osobnom imenu i identifikacijskom broju (OIB) člana, datumu rođenja,
datumu pristupanja Udruzi, kategoriji članstva, te datumu prestanka članstva u Udruzi.
Popis članstva uvijek mora biti dostupan na uvid svim članovima Udruge, kao i nadležnim tijelima na
njihov zahtjev.

Članak 21.
Članovi Udruge pladaju Udruzi godišnju članarinu. Članarina se plada do 30. lipnja tekude godine. Visinu
članarine određuje Predsjedništvo.
Uplatom članarine stječe se pravo na člansku iskaznicu kao dokaz pravovaljanosti članstva u Udruzi.

V USTROJ

Članak 22.
Tijela Udruge jesu:
1. Skupština
2. Predsjedništvo
3. Predsjednik Udruge
4. Tajnik Udruge

Skupština

Članak 23.
Skupština je najviše tijelo Udruge, a čine ju svi članovi Udruge.
Redovna Skupština održava se svake godine, a izborna Skupština svake četvrte godine. Prema potrebi se može sazvati i izvanredna Skupština.
Sjednice Skupštine saziva Predsjedništvo na vlastitu inicijativu ili na zahtjev najmanje 10 redovnih
članova Udruge. Ukoliko Predsjedništvo ne sazove traženu sjednicu Skupštinu u roku od 30 dana, to pravo imaju predlagatelji.

U slučaju isteka mandata Predsjedništva Udruge, Skupštinu saziva posljednji Predsjednik Udruge upisan u Registar udruga ili najmanje 3 člana Udruge, koji su upisani u popis članova Udruge prije isteka mandata tijelima Udruge.

Članak 24.
Skupštinu vodi radno predsjedništvo od tri člana koje imenuje Skupština.
Skupština pravovaljano odlučuje natpolovičnom vedinom glasova prisutnih redovnih članova. Izuzetak
čine odluke o usvajanju Statuta, njegovim izmjenama i dopunama, te o prestanku Udruge, kada
Skupština odlučuje dvotredinskom vedinom glasova prisutnih članova.
Glasovanje na Skupštini je u pravilu javno. Za pojedine odluke glasovanje može biti tajno.

Članak 25.
Skupština Udruge je nadležna da:
- donosi, mijenja i dopunjuje Statut i druge akte Udruge,
- usvaja plan rada i financijski plan za tekudu kalendarsku godinu i izvješde o radu za prethodnu
kalendarsku godinu,
- usvaja godišnje financijsko izvješde,
- bira i razrješava predsjednika Udruge i članove Predsjedništva,
- odlučuje o udruživanju u saveze i druge oblike povezivanja Udruga,
- proglašava počasne članove,
- odlučuje o pitanjima za koja ovim Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge.

Predsjedništvo

Članak 26.
Predsjedništvo je izvršno tijelo Skupštine Udruge i za svoj rad odgovara Skupštini.

Članak 27.
Predsjedništvo čine predsjednik Udruge, tajnik Udruge i 3 člana Udruge od kojih je jedan blagajnik.

Članak 28.
Mandat članova Predsjedništva traje četiri godine i iste osobe mogu biti ponovno izabrane.

Članak 29.
Predsjedništvo odlučuje na sjednicama. Sjednice Predsjedništva održavaju se prema potrebi, a saziva ih predsjednik ili u njegovoj odsutnosti tajnik.
Predsjedništvo na svojim sjednicama pravovaljano odlučuje ako je prisutno više od polovine njegovih
članova. Predsjedništvo odlučuje natpolovičnom vedinom glasova prisutnih članova.

Članak 30.
Predsjedništvo upravlja Udrugom i obavlja sljedede:
- priprema i saziva sjednice Skupštine,
- donosi godišnji plan rada kojeg Skupština verificira,
- provodi plana rada i financijski plan koji je utvrđen na Skupštini,
- predlaže izmjene i dopune Statuta, kao i druge akte Udruge,
- utvrđuje prijedlog godišnjeg financijskog izvješda Udruge,
- vodi financijsko i materijalno poslovanje Udruge,
- utvrđuje iznos članarine,
- imenuje i opoziva likvidatora Udruge,
- uspostavlja kontakte i suradnju s drugim i sličnim udrugama,
- organizira rad na izvršavanju projekata Udruge i suradnju s Hrvatskim mikološko-gljivarskim savezom,
- odlučuje o novčanim naknadama osobama koje obavljaju određene poslove za potrebe Udruge,
- pokrede i vodi stegovni postupak protiv članova Udruge,
- na prvoj sjednici novo izabrani članovi Predsjedništva među sobom biraju predsjednika, tajnika i
blagajnika,
- odlučuje o drugim pitanjima iz rada Udruge.

Predsjednik Udruge

Članak 31.
Predsjednik zastupa Udrugu i:
- odgovara za zakonitost rada Udruge,
- vodi poslove Udruge sukladno odlukama Skupštine,
- odgovara za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješda,
- dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga,
- sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruge,
- obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i aktima Udruge,
- informira javnost o radu Udruge.

Članak 32.
Predsjednika Udruge u njegovoj spriječenosti za obavljanje dužnosti zamjenjuje Tajnik.

Tajnik

Članak 33.
Tajnik Udruge obavlja administrativne poslove, a bira se od izabranih kandidata Predsjedništva na
prijedlog Predsjednika. Tajnik Udruge obavlja sljedede poslove i zadatke:
- priprema materijale za sjednice tijela Udruge,
- vodi zapisnike i dokumentaciju o sjednicama tijela Udruge,
- dostavlja obavijesti članovima Udruge po nalogu Predsjednika,
- vodi spisak članova Udruge,
- podnosi uredu državne uprave zahtjev za upis promjena u registar udruga.

Odredbe o opozivu

Članak 34.
Mandat u svim tijelima Udruge traje četiri godine i iste osobe mogu biti ponovno izabrane.
Mandat prestaje istekom vremena, opozivom ili usvajanjem ostavke na funkciju.
Mandat može prestati i prije isteka vremena ukoliko član zanemaruje svoje dužnosti ili ih ne obavlja u skladu s ovim Statutom i drugim pozitivnim propisima, te odlukama tijela Udruge.
Opoziv se vrši po istom postupku kao i izbor.

Članak 35.
Postupak za opoziv Predsjednika udruge, odnosno člana Predsjedništva pokrede Skupština.
Prijedlog za opoziv Predsjednika udruge mogu podnijeti Predsjedništvo ili 1/3 članova Udruge.
Nakon razmatranja prijedloga za opoziv, Skupština odlučuje hode li pristupiti glasovanju o opozivu.
Predsjednik udruge, odnosno član Predsjedništva opozvan je ako je za opoziv glasovala vedina nazočnih članova.
Ako razrješava cijelo Predsjedništvo, Skupština bira novo s novim mandatom, a ukoliko razrješava
pojedine članove Predsjedništva, bira nove članove do isteka mandata Predsjedništva.

Likvidator

Članak 36.
Likvidator je fizička osoba koju bira Predsjedništvo Udruge na neodređeno vrijeme i koja se kao
likvidator upisuje u registar udruga.
Predsjedništvo Udruge može iz opravdanih razloga opozvati imenovanog likvidatora i umjesto njega
imenovati drugu osobu.
Likvidator provodi likvidaciju Udruge u skladu s odredbama Zakona o udrugama.

VI NADZOR

Unutarnji nadzor

Članak 37.
Članovi udruge sami nadziru rad udruge.
Ako član Udruge smatra da je Udruga povrijedila statut ili drugi opdi akt, ovlašten je na to upozoriti
Predsjedništvo Udruge, te zahtijevati da se nepravilnosti otklone.
Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana od dana dostavljenog pisanog zahtjeva i po zahtjevu ne postupi, odnosno ako se u tom roku ne sazove Predsjedništvo Udruge i nepravilnosti ne otklone u daljnjem roku od 30 dana, član može podnijeti tužbu opdinskom sudu u Rijeci radi zaštite svojih prava propisanih ovim statutom.

VII PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak 38.
Razlozi za prestanak djelovanja Udruge mogu biti:
- odluka Skupštine o prestanku Udruge,
- spajanje s drugom udrugom, podjela Udruge razdvajanjem,
- ne sazivanje Skupštine u razdoblju dužem od dvije uzastopne godine,
- pravomodna odluka suda o ukidanju udruge,
- pokretanje stečajnog postupka,
- ako se broj članova smanji ispod broja predviđenog za osnivanje Društva.

VIII IMOVINA

Članak 39.
Imovinu Udruge čine novčana sredstva koja je Udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i
darovima, financiranjem programa i projekata iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i
područne samouprave, kao i druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom, njezine nepokretne i  pokretne stvari.
Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti
određenih ovim Statutom, u skladu sa zakonom.

Članak 40.

Udruga vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješda prema propisima kojima se uređuje način
financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.
Blagajnički i knjigovodstveni poslovi Udruge mogu se odlukom Predsjedništva povjeriti stručnim
osobama uz naknade.

Članak 41.
Za svoje obveze Udruga odgovara svojom cjelokupnom imovinom. Članovi Udruge i njezinih tijela ne
odgovaraju za obveze Udruge. Nad Udrugom se može provesti stečaj, sukladno zakonu.
Udruga i predsjednik Udruge za štetu učinjenu u Udruzi ili Udruge prema tredim osobama odgovaraju
sukladno opdim propisima o odgovornosti za štetu.

IX POSTUPANJE S IMOVINOM U SLUČAJU PRESTANKA UDRUGE

Članak 42.
U slučaju prestanka postojanja Udruge imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke Skupštine sukladno Statutu.
Ukoliko je Udruga primila financijska sredstva iz javnih izvora, u slučaju prestanka postojanja, ostatak sredstava vratit de se u proračun iz kojega su financijska sredstva dodijeljena.

X RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 43.
Za rješavanje sporova unutar Udruge nadležno je Predsjedništvo. Protiv odluke Predsjedništva može se u roku 30 dana od dana dostave odluke uložiti prigovor Skupštini Udruge. Odluka Skupštine je konačna.
Sukob interesa se odnosi na sukob između osobnog interesa na jednoj i interesa Udruge na drugoj
strani. Za rješavanje sukoba interesa unutar Udruge nadležno je Predsjedništvo.

XI PRIZNANJA I NAGRADE UDRUGE

Članak 44.
Članovima Udruge i drugim udrugama, društvima, organizacijama i pojedincima, za postignute uspjehe i rezultate u radu na području gljivarstva ili mikologije, odnosno nekom srodnom području, na prijedlog članova ili tijela Udruge, mogu se dodijeliti priznanja definirana posebnim Pravilnikom o dodjeli priznanja Hrvatskog mikološko gljivarskog saveza i Pravilnikom koji donosi Udruga.

Članak 45.
Priznanja dodjeljuje Skupština Udruge. Iznimno, prilikom obilježavanja jubilarnih i značajnijih datuma, te državnih praznika, na prijedlog Predsjedništva, priznanja može dodijeliti i Predsjednik Udruge.
O dodijeljenim priznanjima izdaje se pismeno uvjerenje. Udruga vodi evidenciju dodijeljenih priznanja.

XII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 46.
Tumačenje odredbi ovog Statuta u nadležnosti je Skupštine Udruge.

Članak 47.
Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja na sjednici Skupštine Udruge.

Članak 48.
Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje vrijediti Statut Udruge od 20. 04. 2009. godine.

 

Rijeka, 23. 03. 2015. godine.

Predsjednik Skupštine Udruge gljivara "Ožujka" Rijeka
Predrag Grubišić